TEL 092-622-2521 FAX 092-624-1130
URL http://www.akashi-hifuku.jp

当社は詰衿やセーラ服などの学校制服と体操服の製造・卸を行っています。

akashi_1

akashi_2

akashi_3